KLIENTSKÝ / AGENTSKÝ SYSTÉM


zabudol som heslo


INFOLINKA: 02/43 _42 _43 _43
Mobil: 0915 _322 _ 322
Po-Pia: 9:00-17.00
info@poistnakalkulacka.sk
Skype: PoistnaKalkulacka.sk
ICQ: 626484436


Pošlite nám Vaše číslo
A MY VÁM ZAVOLÁME
vyhovujúci termín:
1.KROK: Formulár pre výpočet PZP: Základné údaje
status

Položky označené * sú povinné

Druh vozidla: *
Účel: *
Objem motora: * cm3
Výkon motora: * kW
Rok výroby: *
Najväčšia prípustná celková hmotnosť:* kg (obrázok) info
Továrenská značka vozidla: *
Model: *
Právna forma držiteľa vozidla: * fyzická osoba
fyzická osoba - podnikateľ
právnická osoba
Pohlavie držiteľa vozidla: * muž žena
Dátum narodenia držiteľa vozidla: * (den, mesiac, rok) info
Rok udelenia vodičského oprávnenia:*
Bydlisko v meste nad 50 000 obyvateľov: * áno nie
Doba bezškodového priebehu: mesiacov info
Počet nehôd za posledné 2 roky: *
Počet nehôd za posledné 3 roky: *
Počet nehôd za posledných 5 rokov: *
Spôsobili ste niekedy poistnú udalosť? * info
Druh paliva: *
Spôsob platby: *
Rodič dieťaťa do 15 rokov info
Vlastníte vozidlo, ktoré si chcete poistiť dlhšie ako jeden rok?
Kedy ste si kúpili prvé auto?
Kedy ste naposledy spôsobili nehodu s týmto alebo akýmkoľvek autom?
Začiatok poistenia: * info
Mám v poisťovni Axa uzatvorené PZP, poistenie domu a domácnosti, životné poistenie alebo DDS
Máte vo Wüstenrot poisťovni uzatvorené iné poistné zmluvy, alebo zmluvy o stavebnom sporení vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni? Koľko?
Máte v ČSOB poisťovni uzatvorené PZP na iné motorové vozidlo
(nevzťahuje sa na aktuálnu zmluvu PZP, ktorú chcete vypovedať)
Máte v poisťovni KOOPERATIVA uzatvorenú inú poistnú zmluvu?
Máte v Union poisťovni uzatvorenú inú poistnú zmluvu
(nevzťahuje sa na aktuálnu zmluvu PZP, ktorú chcete vypovedať)?
Máte v poisťovni Groupama uzatvorené iné poistné zmluvy?
(PZP, KASKO, nehnuteľnosti, životné poistenie)
Máte existujúci účet v OTP banke?

Analyzovať terajšie poistenie: áno nie

VAŠE TERAJŠIE POISTENIE:
Vyplňte ak:
  • si chcete porovnať vaše terajšie poistenie s najlacnejším aktuálnym poistením
  • chcete zistiť, či stíhate vypovedať vašu poistnú zmluvu
  • chcete zistiť naše odporúčanie
UPOZORNENIE: Ak Vám už prišiel ďalší šek, zvyčajne je už na výpoveď neskoro!
Riešte svoje poistenie kedykoľvek v priebehu roka!
Poisťovňa * info
Poistné krytie *
Výška terajšieho poistného * ročnepolročneštvrťročne info
Dátum začiatku poistenia * info

POZOR!
Cena PZP sa každý rok mení a výška Vášho terajšieho poistného
nie je garantovaná Vašou poisťovňou aj na budúci rok.


PARTNERI:

Eurolive Plus Satro
Povinné zmluvné poistenie (PZP) - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len PZP) kryje riziko škôd spôsobených prevádzkou vozidla. Pri tomto poistení uhradí poisťovateľ (poisťovňa) poškodenému nároky na náhradu:
- škody na zdraví a nákladov pri usmrtení
- škody vzniknutej úhradou nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia,
- škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
- ušlého zisku,
- účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní vyššie uvedených nárokov

Kto je povinný uzavrieť PZP?
Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca. (Podľa zákona č.381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla).
Toto poistenie sa nevzťahuje na škodu vzniknutú na Vašom vozidle Vaším zavinením. Pre krytie týchto škôd sa používa havarijné poistenie.

Motorovým vozidlom sa rozumie samostatné nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom, ako aj iné nekoľajové vozidlo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie vozidla alebo obdobný preukaz.
Poistná hodnota je hodnota poistenej veci rozhodujúca pre stanovenie poistnej sumy. Poistnou hodnotou v zmysle týchto poistných podmienok je nová hodnota poistenej veci, t.j. suma, ktorú treba vynaložiť na znovuzriadenie veci novou vecou rovnakého typu a výkonu vrátane nákladov montáže a prípadné iné poplatky.
Poistná suma je taká suma, ktorá predstavuje poistné plnenie pri naplnených podmienkach, ktoré sú zakotvené v poistnej zmluve. Ide o maximálny limit plnenia.
Poistné plnenie – Uspokojenie nárokov oprávnenej osoby, vyplývajúcich z poistnej zmluvy, zväčša vo forme výplaty dojednanej sumy za udalosti vzniknutej podľa poistných podmienok a uzavretej poistnej zmluvy.
Škodová udalosť – udalosť, z ktorej vznikla škoda a je dôvodom vzniku práva poškodeného na poistné plnenie. V rámci jednej škodovej udalosti môže vzniknúť niekoľko poistných udalostí.
Biela karta je potvrdením o platnosti poistenia o povinnom zmluvnom poistení v tuzemsku. Každý vodič je povinný preukázať sa ňou na požiadanie cestnej kontrole. Bielu kartu získava klient automaticky po zaplatení poistného ihneď alebo poštou.
Zelená karta je potvrdením o platnosti poistenia o povinnom zmluvnom poistení v zahraničí. Chráni Vás vo všetkých štátoch krytých konvenciou Zelenej karty a to:
Albánsko, Andorra, Rakúsko, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Chorvátsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Holandsko, Maďarsko, Island, Irán, Írsko, Izrael, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Macedónsko, Maroko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Veľká Británia, Srbsko a Čierna Hora.
Asistenčná karta je doklad vydaný poisťovňou, ktorý je súčasťou zmluvy na povinné zmluvné poistenie. Oprávňuje na využívanie asistenčných služieb vybranej poisťovne. Služby sú poskytované prostredníctvom zmluvných spoločností poisťovne. Rozsah služieb pre povinné zmluvné poistenie je u jednotlivých poisťovní odlišný a je spresnený v zmluvných podmienkach, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy na povinné zmluvné poistenie.Asistenčná kartička obsahuje aj potrebné kontakty na poisťovací ústav a jeho partnerov v zahraničí, príp. aj návod, čo robiť v prípade nehody.
Výpoveď PZP sa riadi ustanoveniami Zákona o povinnom zmluvnom poistení a Občianskym zákonníkom. Poistenie zodpovednosti zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia, výpoveď musí byť daná aspoň šesť týždňov (42 dní) pred jeho uplynutím.

Poistenie zodpovednosti zaniká aj okamihom:
• zániku motorového vozidla
• zápisu prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel
• vyradenia motorového vozidla z evidencie vozidiel
• prijatia oznámenia o krádeži motorového vozidla príslušným orgánom
• uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané
• neuhradením upomienky v termíne stanovenom poistiteľom
O týchto skutočnostiach je poistník povinný bez zbytočného odkladu informovať poisťovateľa.

POZOR!
Ak poistenie zodpovednosti zanikne počas poistného obdobia pre neplatenie poistného, osoba, ktorá má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, je povinná uzavrieť poistnú zmluvu na zostávajúcu časť poistného obdobia s doterajším poisťovateľom. Poistná zmluva uzavretá počas tohto poistného obdobia s iným poisťovateľom je neplatná.
Zmluvu sa dá vypovedať písomne, vzor nájdete na našej stránke v odkaze "Vypovedať poistnú zmluvu".

Poisťovne poskytujúce PZP - povinné zmluvné poistenie v SR
Momentálne na slovenskom trhu poskytujú PZP povinné zmluvné poistenie tieto poisťovne:
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
AXA pojišťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
ČSOB poisťovňa
Generali Slovensko poisťovňa, a.s.
Groupama Garancia, a.s.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group
Union poisťovňa, a.s.
UNIQA poisťovňa, a .s.
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Všetky uvedené poisťovne sú zmluvnými partnermi www.poistnakalkulacka.sk.